அக்னி நட்சத்திரம் குறித்த அபூர்வ தகவல்கள்!

அந்த 21 நாட்களே இன்றும் அக்னி நட்சத்திரமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருவதாக ஒரு கதை உலவுகிறது.