அடிப்படை வசதிகளுக்கு ஏங்கும் ‘ஆசியாவின் தொழிற்பேட்டை’