அதிபா் விலகினாா், அடுத்தது என்ன?

அதிபா் பதவி விலகலுடன் எல்லா நெருக்கடிகளும் முடிவுக்கு வந்துவிடுமா என்றால் இல்லை என்பதுதான் உண்மை.