அன்னையா் ஆற்றல் அளப்பரியது!

முற்காலத்தில் சோழ நாட்டை ஆண்ட மன்னன் சுபதேவன். அவனுடைய பட்டத்தரசி கமலதேவி.