அஸ்வின் வீட்டுக்குப் பூங்கொத்து அனுப்பிய கபில் தேவ்

கைப்பட எழுதிய வாழ்த்துக் கடிதத்தையும் அனுப்பியிருந்தார். அவருக்கு என் நன்றி.