ஆசியாவின் மிகப்பெரிய துலிப் தோட்டம் திறப்பு

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய துலிப் தோட்டம் சுற்றுலாப் பயணிகளை வரவேற்கும் விதமாக பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது.