ஆசிய அணிகள் ஸ்குவாஷ்: இந்திய ஆடவர், மகளிர் அரையிறுதிக்கு தகுதி