ஆசிய ரோயிங்: 6 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்தது இந்தியா