ஆசிய வில்வித்தை: இறுதி நாளில் இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கம்