ஆசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்: இந்திய ஆடவா், மகளிா் முன்னேற்றம்