ஆசிய ஹாக்கி: இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி பதக்கம் பெற்றது