ஆசிரியா் எனும் உறவுப்பாலம்

கட்டுப்பாடு என்பதை அடிமைத்தனம் என்று சிலா் கருதுகிறாா்கள். இரண்டும் வேறு வேறு. ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இயங்குவதில் சுகம் இருக்கிறது.