ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக வலிமை படத்தின் சிறப்புக் காட்சி

வலிமை படத்தின் சிறப்புக் காட்சியை ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு திரையிட்டுக் காட்டப்பட்டது.