ஆதார் பிழை திருத்தத்தை தபால் மூலம் மாற்றுவது எப்படி?

ஆதார் பிழை திருத்தத்தை தபால் மூலம் மாற்றுவது எப்படி?