ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்: ஹெட், வாா்னா் விளாசலில் ஆஸி. முன்னிலை