ஆஸி. அணியில் அதிகச் சம்பளம் பெறும் வீரர்களின் பட்டியல்

ஒரு வருடத்துக்கு அதிகச் சம்பளம் பெறும் வீரர்களின் பட்டியலில் 2-ம் இடத்தில் ஹேசில்வுட்டும்…