இசக்கிமுத்து எனும் உடன்பிறப்பின் மனம் திறந்த மடல்… மசிவாரா செயல்தலைவர் ஸ்டாலின்?!

செயல்தலைவர் ஸ்டாலின், உடன்பிறப்பின் இந்த மனம் திறந்த மடல் கண்டு மசிவாரா? மாட்டாரா? எனத் தேர்தல் நெருங்கி வந்தால் தெரியும்.