இடது கை பழக்கமுடையோர் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்


இடது கை பழக்கம் கொண்டவர்கள் வாழ்வதில் சந்திக்கும் சிரமங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி இடது கை பழக்கமுடையோர் நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.