இதைச் செய்தாலே போதும், எந்த அலைக்கும் பயப்பட வேண்டாம்