இதைச் செய்யாவிட்டால் குழந்தையின் ஆதார் கார்டு செல்லாது