இத்தாலியன் ஓபன்: முதல் சுற்றில் ஷரபோவா வெற்றி

இத்தாலியன் ஓபன்: முதல் சுற்றில் ஷரபோவா வெற்றி