இந்தியாவின் வாட்டர்கேட் சிக்கலா, பெகாசஸ் உளவு விவகாரம்?

தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியில் வேவு பார்க்கும் முறையும் மாறியுள்ளது. வாட்டர்கேட் போல் குறிப்பிட இடத்திற்கு சென்று உரையாடல்களைப் பதிவு செய்ய ஒட்டுக் கேட்கும் சாதனங்களை வைக்க வேண்டியதில்லை.