இந்தியா ஓபன் பாட்மின்டன்: ஸ்ரீகாந்த் – லோ கீன் யீவ் மீண்டும் சந்திக்க வாய்ப்பு