இயக்குநர் சுசீந்திரனின் புதிய படம் அறிவிப்பு

2019-ல் இரு படங்களும் 2021-ல் ஒரு படமும் 2022-ல் இரு படங்களும் சுசீந்திரனின் இயக்கத்தில் வெளிவந்துள்ளன.