இரு வெளியேற்றங்கள்

தில்லியிலும், பரபரப்புச் செய்திகளுக்குப் பஞ்சமில்லாத மகாராஷ்டிர மாநிலத் தலைநகராகிய மும்பையிலும் அரங்கேறிய இரண்டு வெளியேற்றச் சம்பவங்கள் தேசிய அளவில் பரவலான விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன