உங்கள் பாஸ்வோர்ட் பாதுகாப்பானதா? இதோ ஒரு டெஸ்ட்


பாஸ்வேர்ட் எனப்படும் கடவுச்சொல்.. வாழ்க்கையே இணையமயமாகிவிட்ட நிலையில், ஒருவர் பல கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்தும் நிலையில் உள்ளோம்.