உடல் பலவீனத்தைப் போக்கும் அற்புத கீரை 

உடல் பலவீனத்தைப் போக்கி உடலுக்கு வலிமையைத் தரக்கூடியது இந்த அற்புத கீரையை பயன்படுத்தி பலன்பெறுங்கள்.