உலகத்திலேயே மிகவும் பாதுகாப்பான நாணயம்

உலகத்திலேயே மிகவும் பாதுகாப்பான நாணயம்!