உலகளவில் அதிக சராசரி கொண்டுள்ள இந்திய வீரர்: பாபா இந்திரஜித் சாதனை

வேறு எந்த இந்திய வீரரை விடவும் அதிக சராசரி ரன்கள் எடுத்த வீரராக உள்ளார் இந்திரஜித்.