உலக பிளிட்ஸ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 2-ஆவது இடத்தில் வைஷாலி