உழைப்பைப் போற்றுவோம்

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சி உலகின் பல பகுதிகளிலும் தொழிற்சாலைகளை நிறுவி உற்பத்தியை அதிகரிக்க வழிகோலியது.