ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிமீறல்: உலக அளவில் இந்தியா 3-ஆம் இடம்