ஊர் கூடி இழுத்த தேர், பேரறிவாளன் விடுதலை – நடந்தவை என்ன?

பேரறிவாளன் விடுதலைக்குப் பின்னால் இதுவரை நடந்தவை என்ன?