எஃ‌ப்ஏ கோ‌ப்பை: செ‌ல்சி வெ‌ற்றி

​இ zwnj;ங்​கி​லா zwnj;ந்​தி zwnj;ல் நடைபெ​று zwnj;ம் எஃ zwnj;ப்ஏ கோ zwnj;ப்பை கா zwnj;ல்​ப zwnj;ந்து போ zwnj;ட்டி​யி zwnj;ன் 2-ஆவது அரை​யி​று​தி​யி zwnj;ல் செ zwnj;ல்சி 2-0 எ zwnj;ன்ற zwnj; கோ zwnj;ல் கண zwnj;க்​கி zwnj;ல் கிரி zwnj;ஸ்​ட zwnj;ல் பேலஸை வீ zwnj;ழ் zwnj;த்தியது.