எண்ணிக்கையல்ல, தரமே முக்கியம்!

ஆங்கிலேயா், அவா்கள் கல்விமுறையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தும்போது அவா்கள் தேவை, இங்கு பெருமளவில் குமாஸ்தாக்களை உருவாக்குவதுதான்.