எல்லார்க்கும் கல்வி தந்த ஏந்தல்

எகிப்தின் நைல் நதிக்கு நிகராக அமைந்தது காவிரி வடிநிலம். 25 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, வளம் சார் வண்டல் சுமந்து வந்த காவிரி, தஞ்சை மக்களுக்கு அமைத்துக் கொடுத்த நெற்களஞ்சியம்தான் இந்த வடிநிலம்.