ஐ-பாட் உற்பத்தியை நிறுத்துவதாக ஆப்பிள் அறிவிப்பு

ஐ-பாட்களின் உற்பத்தியை நிறுத்தப் போவதாக ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.