ஒரு கொலையின் வழித்தடம் தேடும் அருண் விஜய்யின் “தடம்”