ஒரு பதவி: பல அரசியல்

காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதும் காங்கிரஸ் கட்சிதான். அதன் தனித்துவத்தை எப்போதும் இழப்பது இல்லை. இப்போது அது மாநிலங்களவைப் பதவிக்கான இடைத்தோ்தலை ஆவலுடன் எதிா்நோக்கிக் காத்திருக்கிறது.