ஒலிம்பிக் வாய்ப்பு கிடைக்காததால் சோா்ந்துவிடவில்லை: ஸ்ரீகாந்த்