ஓய்வு பெற்ற மிதாலி ராஜ்: நிகழ்த்திய சாதனைகள்

தமிழ்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த துரைராஜ் – லீலாராஜ் ஆகியோருக்குப் பிறந்த மிதாலி ராஜ்…