கருஞ்சீரகத்தின் மகத்துவம் அறிந்தால் விடவே மாட்டீங்க


பிளாக் குமின் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்படும் கருஞ்சீரகத்தில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியுள்ளன.