கரோனா தடுப்பூசி மனநலனையும் மேம்படுத்துகிறதா? – ஆய்வு சொல்வது என்ன?


கரோனாவிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்வது மட்டுமின்றி மனநலனையும் மேம்படுத்தும் ஆற்றல் கரோனா தடுப்பூசிக்கு இருப்பதாக புதிய ஆய்வொன்றில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.