காண்டாமிருகம் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது

கஜிரங்கா தேசிய உயிரியல் பூங்காவில் காண்டாமிருகக் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது.