காரமான நெடியுடன் கூடிய சிறுநீர் வெளியேறுவதை தடுக்க