காலில் வெள்ளி கொலுசு அணிவதற்கு இத்தனை காரணமா?

நாட்டில் உற்பத்தியாகும் ஒட்டுமொத்த வெள்ளி பொருள்களில் 34 சதவீதம் வெள்ளி கொலுசுகளாகத்தான் இருக்கின்றன.