குடியரசுத் தலைவராக தகுதி என்ன? சம்பளம் எவ்வளவு??

நாட்டின் அடுத்த குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், குடியரசுத் தலைவர் பதவி குறித்து தகவல்கள் சொல்வது என்ன?