கு கூறும் சொல்

lsquo;எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே rsquo; என்ற தொல்காப்பிய கருத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு பொருளைக் குறித்தே உருவாகிறது.