சரித்தாா் சஹல்; லியம், அலி, வில்லியால் மீண்ட இங்கிலாந்து

இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-ஆவது ஒன் டே ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து 49 ஓவா்களில் 246 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.