“சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தொடர்ந்து விழித்திரை பரிசோதனை அவசியம்'